Statut

Statut Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna

Tekst jednolity z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Małgorzatę Szumowską w dniu 30 października 2020 roku, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2.

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym, w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Formy działalności Fundacji, o których mowa w ust. 3 będą rachunkowo wyodrębnione
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z uwzględnieniem przepisów dotyczących rachunkowości.

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji

§4.

Celem Fundacji jest:

a)     wspieranie osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z dysfunkcją wzroku oraz ich otoczenia w zakresie rozwoju społecznego, zawodowego, kulturalnego, w tym: wspomaganie działań edukacyjnych, profilaktycznych, promowanie nowoczesnych technologii
w rehabilitacji, organizowanie specjalistycznych szkoleń i kursów, stażów i stypendiów zawodowych, wydarzeń artystycznych, sportowych i turystycznych.

b)     upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu i potrzebach osób z niepełnosprawnościami,
w tym prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych, seminariów, konferencji, szkoleń, zajęć prelekcyjno-warsztatowych.

c)     monitorowanie oraz wspieranie działań organów władz publicznych na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

d)     działalność na rzecz pomocy opiekuńczej oraz asystenckiej.

e)     działalność na rzecz aktywizacji i rozwoju dzieci oraz młodzieży.

f)      promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa, w tym organizacja poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

g)     działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

h)     działalność w zakresie pomocy społecznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

i)      działalność na rzecz wspierania instytucji rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

j)      działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

k)     wspieranie działań w obszarze resocjalizacji.

l)      udzielanie pomocy psychologicznej i prowadzenie terapii.

m)   działalność na rzecz opieki i profilaktyki zdrowotnej.

n)     działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz seniorów.

o)     udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstw, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

p)     popularyzowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym szkolenia
z zakresu mediacji.

q)     prowadzenie mediacji: rodzinnych, gospodarczych, oświatowych, cywilnych, pracowniczych, społecznych, karnych, okołorozwodowych i w sprawach nieletnich,

r)      wspieranie działalności naukowej oraz kształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki, medycyny, prawa, filozofii, ekonomii oraz innych nauk.

s)     działalność na rzecz postaw otwartości i tolerancji, upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

t)      działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

u)     działalność na rzecz administracji publicznej oraz samorządowej, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich.

v)     działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

w)   działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

x)     działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

y)     działalność kulturalna oraz na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki

z)     popularyzowanie wiedzy historycznej oraz promowanie postaw patriotycznych.

§5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego poprzez:

a) adaptowanie publikacji do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku;

b) przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń tyfloinformatycznych z zakresu nowoczesnych technologii oraz innych kursów tyfloedukacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku;

c) świadczenie pomocy asystenckiej, opiekuńczej oraz innych działań wspierających dla m.in. osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, bezdomnych.

d) prowadzenie działań z aktywizacji i reintegracji zawodowej – udzielanie pomocy z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, organizowanie stażów zawodowych, stypendiów, kursów i szkoleń kwalifikacyjnych;

e) świadczenie pomocy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej;

f) świadczenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej;

g) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstw;

h) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

i) organizowanie i świadczenie pomocy z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji;

j) działalność publicystyczną i wydawniczą;

k) organizowanie szkoleń, wykładów, konferencji, seminariów, spotkań naukowych, wyjazdów naukowych;

l) współpracę ze środowiskami naukowymi oraz wspieranie ich działalności naukowej;

m) współpracę z nauczycielami oraz wspieranie ich działalności zawodowej;

n) współpracę z organizacjami studenckimi oraz wspieranie ich działalności naukowej;

o) organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, wyjazdów turystycznych.

Rozdział 3. Majątek i finanse

§6.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji tworzy się z:

a) aktywów pieniężnych przeznaczonych przez fundatorów w oświadczeniu
o ustanowieniu Fundacji;

b) darowizn, dotacji, spadków i zapisów;

c) dotacji i subwencji od osób prawnych;

d) zbiórek publicznych;

e) dochodów z majątku własnego.

3. Środki majątkowe Fundacji przeznacza się na prowadzenie jej działalności statutowej.

§7.

Fundacja nie może:

a) przekazywać majątku na rzecz fundatorów, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

b) wykorzystywać majątku na rzecz fundatorów, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

c) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;

d) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie jej organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§8.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział 4. Władze Fundacji i nadzór wewnętrzny

§ 9.

1. Organami Fundacji są Zarząd i Rada.

2. Członkowie organów Fundacji, z wyjątkiem członków Rady pełniących swe funkcje z urzędu, są powoływani i odwoływani na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata. Możliwe jest ponowne powołanie, jak i odwołanie przed upływem kadencji.

3. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje odpłatnie lub honorowo. Zasady wynagradzania członków Zarządu pełniących funkcję odpłatnie ustala Rada.

4. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo.

5. W wyjątkowych wypadkach członkowi organu Fundacji pełniącemu swoją funkcję honorowo może zostać zwrócony wydatek pozostający w bezpośrednim związku z wykonywaniem jego funkcji.

§ 10.

1. Zarząd składa się z dwóch do maksymalnie pięciu osób – Prezesa Fundacji, Wiceprezesa i ewentualnie Członków Zarządu.
Osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady powołuje i odwołuje Fundator.
2. Rada może zawiesić osobę wchodzącą w skład Zarządu w pełnieniu funkcji, jeżeli narusza ona prawo lub niniejszy statut albo działa na szkodę Fundacji.
W razie potrzeby Rada może tymczasowo powierzyć pełnienie obowiązków Prezesa Fundacji innej osobie do czasu powołania nowego Prezesa.

§11.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji; dokonuje on czynności prawnych w jej imieniu, a także podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, które w przepisach prawa lub postanowieniach niniejszego statutu nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

2. Zgody Rady wymagają:

a)       czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu;

b)      przyjęcie darowizny, dotacji lub zapisu, jeżeli związane są z tym szczególne warunki;

c)       nieodpłatne przyznanie środków Fundacji osobie fizycznej lub prawnej, w tym przyznanie stypendium;

d)      zwrot wydatków członkowi organu Fundacji wykonującemu swoją funkcję honorowo;

e)       wybór audytora badającego finanse Fundacji;

f)       udzielenie pełnomocnictwa na czas nieokreślony.

3. Każdy członek Zarządu może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji samodzielnie, z tym, że do dokonania czynności w sprawach określonych w ust. 2 wymagane jest łączne działanie wszystkich członków Zarządu.

4. W sprawach, w których wymagane jest łączne działanie wszystkich członków Zarządu, podejmują oni decyzję jednogłośnie.

§12.

1. Członkami Rady Fundacji są fundatorzy lub wybrane przez nich osoby w liczbie od dwóch do trzech.

2. Fundator w każdej chwili może odwołać i powołać członków Rady Fundacji.

3. Członkowie Rady Fundacji spośród swojego grona wybierają w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów Przewodniczącego Rady Fundacji.

4. Przewodniczący Rady może przekazać innemu członkowi zwyczajnemu swoje uprawnienia na określony czas lub w określonym zakresie.

§13.

Do Rady należy:

a)   nadzorowanie pracy Zarządu i udzielanie mu odpowiednich wytycznych;

b)   rozpatrywanie przedstawianych przez Zarząd planów działalności Fundacji i planów finansowych;

c)   rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi pokwitowania;

d)   rozpatrywanie projektów sprawozdań składanych przez Zarząd organom państwowym;

e)   wykonywanie innych kompetencji powierzonych Radzie w niniejszym statucie.

§14.

1. Posiedzenia Rady zwołuje, co najmniej raz w roku, jej przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady lub Zarządu. Po otrzymaniu wniosku przewodniczący zwołuje posiedzenie niezwłocznie, jeśli wnioskodawca nie wskazał późniejszego terminu posiedzenia.

2. Na posiedzenie przewodniczący zaprasza, informując o proponowanym porządku obrad, członków Rady i Zarządu, pełnomocników Fundacji.

3. Porządek obrad proponowany przez przewodniczącego może być rozszerzony uchwałą Rady.

4. Prawidłowo zwołane posiedzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Rady.

5. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący
i protokolant. Protokół przedstawia się Radzie do akceptacji na najbliższym posiedzeniu.

6. W sprawach mniejszej wagi lub nie cierpiących zwłoki przewodniczący może poddać pod głosowanie projekt uchwały drogą korespondencyjną, przedstawiając jego treść, wraz
z uzasadnieniem, wszystkim członkom Rady uprawnionym do głosowania i wyznaczając odpowiedni termin do zajęcia stanowiska. Postanowienia ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

7. Zarząd zapewnia biurową obsługę prac Rady.

§ 15.

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich jej członków zwyczajnych i współpracujących biorących udział
w głosowaniu. Jeżeli liczba głosów za jest równa liczbie głosów przeciw, rozstrzyga wówczas głos Przewodniczącego Rady.

§ 16.

Statut Fundacji, w tym w zakresie celów Fundacji, może zostać zmieniony przez Radę w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Rozdział V. Połączenie z inną fundacją

§ 17.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów

2.   Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 18.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę.

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji.

§ 19.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.  Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

§ 20.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§ 21.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.